7/17/2554

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นางบุญทิวา ธรรมโม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี บุญเคลือบ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)
เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จำนวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ One -sample)
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (E1/E2 = 81.94/84.00)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น